Bình giảng câu: Văn chất bân bân nhiên hậu quân tử.

Khi bạn lập một tổ chức, nói rằng đấu tranh 100% vì lý tưởng, đó là đạo đức giả.

Khi bạn lập một tổ chức, nói rằng đấu tranh 100% vì lợi nhuận, thì bạn không có động lực để phát triển.

Nếu ngả hẳn về phía một thái cực nào thì cũng hỏng.

Bạn nhận đầu tư từ người khác. Nhưng bạn không nghĩ ra cơ cấu để tổ chức của bạn tự kiếm tiền, mà cứ mãi nhận đầu tư, thì sớm muộn, nhà đầu tư cũng dẫn dắt bạn đi theo xu hướng của bạn.