Bài tham luận gửi đến đại hội của Liên đoàn ký giả Á Châu năm 2020.

Chào các bạn. Tôi là Tôn Phi. Tạm thời tôi là thư ký của Liên đoàn ký giả Á Châu Asian Journalists Confederation. Xin đừng hiểu tôi… Read more “Bài tham luận gửi đến đại hội của Liên đoàn ký giả Á Châu năm 2020.”