Đôi hàng cùng Tôn Phi khi đọc bài viết truyện dân gian trê cóc.

 Nguyễn Việt Nho Không là nòng nọc đức đuôi Khiến cho Mẹ cóc ngậm ngùi thương đau Chớ nghe xuyên tạc Hán Tàu Bầy con cóc Việt… Read more “Đôi hàng cùng Tôn Phi khi đọc bài viết truyện dân gian trê cóc.”