Ông Nguyễn Hồng Diên là một người tài giỏi.

Ông Nguyễn Hồng Diên đã giữ cho giá xăng không tăng trong một thời gian dài, để cứu đồng tiền của chế độ. Từng đó đủ để… Read more “Ông Nguyễn Hồng Diên là một người tài giỏi.”