Giới thiệu sách “Đánh thức giá trị tiếng Việt” của tác giả Quân Trường và Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.

Tôn Phi và Quân Trường. Chữ “Chí” đánh vần là Chờ-i-chi-sắc-chí. Nó bao gồm chờ và ý. Vậy, người có chí, phải chờ, và đợi ý tưởng… Read more “Giới thiệu sách “Đánh thức giá trị tiếng Việt” của tác giả Quân Trường và Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.”