Chiết tự chữ Nho khán 看

看 Khán= Xem ( 手 : thủ= tay + 目 mục = mắt: lấy tay che ánh sáng không chiếu vào con mắt để ngó). Xem thêm:… Read more “Chiết tự chữ Nho khán 看”