Trần Huỳnh Duy Thức giỏi đến mức độ nào?

Người ta nói rằng, Trần Huỳnh Duy Thức đi trước Skype, Yahoo Messenger về nhiều phương diện. Lúc đó điện thoại bàn thu phí nghe gọi theo… Read more “Trần Huỳnh Duy Thức giỏi đến mức độ nào?”