Từ “Văn Lang”, “văn hiến” có nghĩa là gì?

Từ cách đây một năm, tôi có ý định viết bài báo thật đậm, giải thích cho bạn đọc “văn lang” và “văn hiến” nghĩa là gì.