Nhà triết học Paul Nguyễn Hoàng Đức nói đúng về thực trạng của nền văn chương Việt Nam.

Nhà triết học Nguyễn Hoàng Đức phê phán Truyện Kiều. Với niềm tin yêu nàng Kiều trong Truyện Kiều đã có sẵn, dân chúng ắt đa phần… Read more “Nhà triết học Paul Nguyễn Hoàng Đức nói đúng về thực trạng của nền văn chương Việt Nam.”