Phạm tội là tự xé đi phước báu của mình.

Một người có rất nhiều phước báu. Anh ta càng lớn càng phạm nhiều tội. Mỗi lần phạm tội là một lần phước báu bị giảm đi… Read more “Phạm tội là tự xé đi phước báu của mình.”