Tiệc tri ân nhân quyền cho VN

Liên lạc tác giả: doanh@dslextreme.com. Trợ lý: tonphi2021@hotmail.com.