Giải pháp tín dụng cho bệnh nhân Việt Nam.

Ở Dubai, khi một người vào viện thì bệnh viện sẽ chữa, bất kể người ấy là người trong nước hay người ngoại quốc, có tiền hay… Read more “Giải pháp tín dụng cho bệnh nhân Việt Nam.”