Bản chất phức tạp của việc phân biệt các chủng tộc người.

Trong lịch sử, người Đại Việt đã thảm sát người Chăm-pa. Đến nỗi, không một người Chăm-pa nào giỏi làm thuyền còn sót lại. Từ rất sớm,… Read more “Bản chất phức tạp của việc phân biệt các chủng tộc người.”