Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh liên bang Đông Việt sẽ được hình thành.

(Góp ý sau khi đọc “TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC” của kiến trúc sư Trần Thanh Vân:                       https://www.facebook.com/traonha/posts/500070410674436 ) Việt Miên Lào tái hình thành Liên bang Đông… Read more “Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh liên bang Đông Việt sẽ được hình thành.”