Năm bước quan chiêm để “tri hành hợp nhất”.

(Học Cách Quan Chiêm Lẽ Đạo Từ Cơ Thể Tự Thân)           Trên cơ thể con ngươi mặt là bộ phận quan trọng nhất thế nên nó được… Read more “Năm bước quan chiêm để “tri hành hợp nhất”.”

Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh liên bang Đông Việt sẽ được hình thành.

(Góp ý sau khi đọc “TÔI BIẾT GÌ VỀ TRUNG QUỐC” của kiến trúc sư Trần Thanh Vân:                       https://www.facebook.com/traonha/posts/500070410674436 ) Việt Miên Lào tái hình thành Liên bang Đông… Read more “Nguyễn Việt Nho: Âm dương tương đồng và viễn ảnh liên bang Đông Việt sẽ được hình thành.”