Ghi danh làm thành viên của Trung tâm Văn bút Sài Gòn

Để tham gia Trung tâm Văn bút Sài Gòn, bạn chỉ việc ghi danh và không gặp khó khăn gì cả.

Sau một thời gian, nếu bạn có tác phẩm đóng góp, chúng tôi sẽ gửi giấy xác nhận là thành viên chính thức.