Cẩm nang chống dịch: Chuyện mười ngày- Le Décaméron

Chuyện kể rằng, hồi ấy, ở Ý có nạn dịch lớn lắm. Người ta chết la liệt. Thế là, một nhóm 10 người thanh niên, 7 nữ… Read more “Cẩm nang chống dịch: Chuyện mười ngày- Le Décaméron”