Bình giảng câu tục ngữ “Chó sủa cứ sủa, đường người cứ đi” của ông cha Việt Nam.

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc Việt Nam, có câu: “Chó sủa cứ sủa, đường người cứ đi.” Ở bên Tây, thủ tướng… Read more “Bình giảng câu tục ngữ “Chó sủa cứ sủa, đường người cứ đi” của ông cha Việt Nam.”