Phong trào Thượng tôn hiến pháp cần gấp 48 triệu để mua 2000 cuốn Hiến pháp tặng cho toàn thể Đại Hội đảng 13.

Lời kêu gọi khẩn thiết: Phong trào THƯỢNG TÔN HIẾN PHÁP cần gấp 48 triệu để mua 2000 cuốn Hiến pháp tặng cho toàn thể Đại Hội… Read more “Phong trào Thượng tôn hiến pháp cần gấp 48 triệu để mua 2000 cuốn Hiến pháp tặng cho toàn thể Đại Hội đảng 13.”