Thực dân Pháp xưa kia đã chia tỉnh ở nước ta như thế nào?

Bài của Lê Phú Khải . Trên toàn cõi Việt Nam, khi người Pháp chiếm đóng, họ đã chia các tỉnh mà thủ phủ của mỗi tỉnh… Read more “Thực dân Pháp xưa kia đã chia tỉnh ở nước ta như thế nào?”